Regulamin płatności

Regulamin zamawiania usług drogą elektroniczną

§ 1

1. Usługodawcą jest: firma IDEOWNIA, reprezentowana przez Małgorzatę Gołębiowską-Dyrek, z siedzibą w Poznaniu, os.B.Chrobrego 7/42c, NIP 888-277-94-19, e-mail: ideownia@ideownia.pl, reprezentowanym przez Małgorzatę Gołębiowską-Dyrek, zwaną w dalszej części umowy „Ideownią”


Usługodawca będzie organizować oraz prowadzić ogólnorozwojowe zajęcia edukacyjne dla dzieci  wg metod i przy wykorzystywaniu materiałów opracowanych przez Ideownię i osoby z nią współpracujące.

§ 2

1. Zamawianie, rezerwacja, oraz płatność za usługi odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego nakiedy.pl oraz jego aplikacji, zaś płatność za usługi dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

2. Szczegółowe zasady współpracy (dotyczy zajęć odbywających się w cyklach) reguluje Umowa zawierana z Opiekunami na czas trwania cyklu (tzw. “sezonu”).


§ 4

1. Nie ma możliwości obniżenia należności za zajęcia z powodu nieobecności uczestnika, jeśli nie została zgłoszona przynajmniej 2h przed zajęciami (mailowo ideownia@ideownia.pl lub sms 784 331 735) lub anulowana rezerwacja w aplikacji NaKiedy.

2. W przypadku zajęć odbywających się cyklicznie istnieje możliwość odrobienia nieobecności i uczestnictwa w zajęciach innej grupy po wcześniejszym zgłoszeniu. Warunkiem odrobienia nieobecności jest zgłoszenie nieobecności na zajęciach co najmniej 2 godziny przed zajęciami.

3. Ideownia zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby odrabianych nieobecności do maksymalnie dwóch w miesiącu. Ideownia nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikowi odrobienia zajęć, ale dołoży wszelkich starań, by było to możliwe.

4. W przypadku przeciągającej się choroby (3 tygodnie) po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zawieszenia umowy wraz z płatnościami do całkowitego wyzdrowienia uczestnika zajęć.

§ 5

1. Rozwiązanie umowy przez Klienta w trakcie trwania sezonu, bez względu na jego przyczynę, będzie skuteczne pod warunkiem wypowiedzenia umowy w formie pisemnej lub e-mailowej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (30dni).

2.Wypowiedzenie umowy złożone w danym miesiącu skutkuje jej rozwiązaniem z ostatnim dniem kalendarzowym następnego miesiąca. Rodzic dokonuje wpłaty za okres wypowiedzenia, nawet jeśli dziecko nie bierze udziału w zajęciach w czasie okresu wypowiedzenia.

§ 6

Brak wypowiedzenia umowy złożonej w formie pisemnej lub e-mailowej nie jest uważany za zerwanie umowy i pozwala na egzekwowanie opłat od Rodzica.

§ 7

Zajęcia prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 5 dzieci, w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej tej ilości uczestników, Ideowni przysługuje prawo rozwiązania grupy. W takim przypadku Ideownia zwróci Rodzicowi bezzwłocznie kwotę wpłaconą na zajęcia, które miały się odbyć po terminie rozwiązania grupy.

§ 8

1. W przypadku odwołania zajęć przez Ideownię opłata wniesiona na odwołane zajęcia zostaje przeniesiona na następny miesiąc lub przelana z powrotem na konto wpłacającego.

2. O odwołaniu zajęć Rodzic będzie powiadamiany telefonicznie na numer podany przez siebie jako kontaktowy, lub/i mailowo na podany adres mailowy z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, których Ideownia nie mogła przewidzieć.